วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553

"ประเทศที่ดีที่สุดในโลก"

นิตยสารนิวส์วีค (Newsweek) ได้จัดทำผลการสำรวจ "ประเทศที่ดีที่สุดในโลก"

(The World′s Best Countries) ขึ้นเป็นครั้งแรก น่าสนใจตรงที่มีการนำปัจจัยต่างๆ ที่มีความสำคัญ และมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิต มาเป็นแนวทางในการพิจารณาร่วมกัน ซึ่งแตกต่างจากผลการสำรวจอื่น ซึ่งพิจารณาแต่เพียงเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น

ปัจจัยสำคัญที่มีการนำมาพิจารณาประกอบคือ การศึกษา สุขภาพ คุณภาพชีวิต การแข่งขันทางเศรษฐกิจ และบรรยากาศทางการเมือง


คะแนนรวมแต่ละประเทศ

1. Finland 89.40
2. Switzerland 89.40
3. Sweden 88.93
4. Australia 88.93
5. Luxambourg 87.45
6. Norway87.45
7. Canada 87.29
8. Netherlands 87.29
9. Japan 85.99
10. Denmark 85.89
11. Uniteds States 85.51
12. Germany 84.81
13. New Zealand 84.23
14. United Kingdom 83.35
15. Korea, South 83.28
16. France 83.26
17. Ireland 83.11
18. Austria 82.70
19. Belgium 82.68
20. Singapore 80.94
21. Spain 80.88
22. Israel 79.11
23. Italy 78.96
24. Slovania 78.33
25. Czech Republic 77.90
26. Greece 76.52
27. Potugal 76.29
28. Croatia 74.88
29. Poland 74.67
30. Chile 74.12
31. Slovakia 73.59
32. Estonia 73.40
33. Hungary 72.82
34. Lithuania 71.40
35. Costa Rica 69.91
36. Latvia 69.85
37. Malaysia 69.69
38. Bulgaria 69.62
39. Romania 68.99
40. Kuwait 68.59
41. Panama 68.55
42. Peru 67.15
43. United Arab Emirates 66.89
44. Uruguay 66.87
45. Mexico 65.35
46. Argentina 64.48
47. Jamaica 64.07
48. Brazil 64.02
49. Ukraine 63.97
50. Cuba 63.96
51. Russia 63.28
52. Turkey 63.26
53. Jordan 62.95
54. Gatar 62.70
55. Dominican Republic 62.65
56. Belarus 62.58
57. Albania 62.55
58. Thailand 62.17
59. China 62.10
60. Oman 61.28
61. Kazakhstan 60.73
62. Colombia 60.52
63. Philippines 60.51
64. Saudi Arabia 59.91
65. Tunisia 58.90
66. Sri Lanka 58.80
67. Morocco 58.45
68. Paragauy 58.23
69. Azerbaijan 58.12
70. Ecuador 58.06
71. Venexuela 57.99
72. El Salvador 57.51
73. Indonesia 57.12
74. Egypt 57.11
75. Nicaragua 56.97
76. Honduras 56.46
77. Bolivia 55.86
78. India 55.70
79. Iran 55.12
80. Botswana 54.95
81. Vietnam 54.88
82. South Africa 54.52
83. Syria 54.35
84. Guatemala 54.30
85. Algiria 52.07
86. Ghana 49.98
87. Kenya 49.26
88. Bangladesh 47.40
89. Pakistan 47.07
90. Madaggascar 46.78
91. Senegal 46.15
92. Yemem 44.17
93. Tanzania 43.06
94. Ethiopia 41.61
95. Mozambigue 40.77
96. Uganda 40.67
97. Zambia 40.50
98. Cameroon 38.63
99. Nigeria 38.26
100. Burkina Faso 33.59

ไม่มีความคิดเห็น: