วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สิ่งที่ไอสไตน์เคยพูดไว้ในอดีต


Knowledge is not wisdom : ความรู้ไม่ใช่ปัญญา

Knowledge is limited , imagination encircles the word : ความรู้มีขอบเขตจำกัด แต่จินตนาการไร้ขีดจำกัด

Imagination is more important than knowledge : จินตนาการสำคัญกว่าความรู้

Curiousity has its own reason for existing : ความอยากรู้อยากเห็นไม่ใช่เรื่องไร้เหตุผล

A person starts to live when he can live outside himself : บุคคลจะเริ่มมีชีวิตที่แท้จริงก็ต่อเมื่อเขาสามารถดำ เนินชีวิตโดยหลุดพ้นจากตัวตน

Sometimes o­ne pays most for the things o­ne gets for nothing : บางครั้งคนเราก็ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสิ่งไร้ค่ า

Anyone who has never made a mistake has never tried anything new : ผู้ที่ไม่เคยทำอะไรผิดเลย คือผู้ที่ไม่เคยพยายามทำอะไรใหม่เลย

Only a life lived for others is a life worth while : มีเพียงชีวิตเพื่อผู้อื่นเท่านั้นที่มีคุณค่าแก่การมีชีวิต

Everything should be made as simple as possible,but not simpler : ทุกสิ่งจะต้องทำอย่างเรียบง่ายเท่าที่จะทำได้ แต่ไม่ใช่แก้ไขให้ง่ายขึ้น

We still do not know o­ne thousandth of o­ne persent of what nature has revealed to us : สิ่งที่เรารู้มีเพียงหนึ่งในพันของหนึ่งเปอร์เซนต์ขอ งส่งที่ธรรมชาติเผยให้เราพบเห็น

ไม่มีความคิดเห็น: