วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552

เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักร เป็นผู้นำและศูนย์กลางทางด้านการพาณิชย์ ซึ่งมีอำนาจทางการค้าประเทศหนึ่งในยุโรป สหราชอาณาจักรมีถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันสำรอง ในด้านการบริการโดยเฉพาะการธนาคาร การประกัน และการริการธุรกิจมีตัวเลขเป็นสัดส่วนมากที่สุดของ GDP ขณะที่ด้านอุตสาหกรรมมีตัวเลขที่ค่อยๆลดลง แม้แต่ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์เศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก สหราชอาณาจักรก็ยังมีตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ดี คือ ยังคงอยู่ที่ช่วง 2-3% ซึ่งถือว่าดีกว่าประเทศอื่นในยุโรป

สินค้าส่งออกหลักๆ คือ สินค้าที่ผลิตจากโรงงาน เชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ โดยมีประเทศคู่ค้าที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา เยอรมันนี ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม และสเปนตามลำดับ


สินค้านำเข้าหลักๆ คือ สินค้าที่ผลิตจากโรงงาน เครื่องจักรกลเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมีประเทศคู่ต้าที่สำคัญคือ เยอรมันนี สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ จีน นอร์เวย์ และเบลเยี่ยมตามลำดับ

ไม่มีความคิดเห็น: