วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

พยัญชนะไทยที่ “คนไทย” สับสนมากที่สุด


จากโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พบว่าพยัญชนะภาษาไทยที่คนไทยสับสนในการใช้มากที่สุด มีอันดับดังต่อไปนี้

อันดับที่ 1 >> คือพยัญชนะตัว “ฎ” มีจำนวนร้อยละ 26.1

อันดับที่ 2 >> คือพยัญชนะตัว “ฏ” มีจำนวนร้อยละ 13.6

อันดับที่ 3 >> คือพยัญชนะตัว “ร” มีจำนวนร้อยละ 9.8

อันดับที่ 4 >> คือพยัญชนะตัว “ฑ” มีจำนวนร้อยละ 5.8

อันดับที่ 5 >> คือพยัญชนะตัว “ณ, ฐ” มีจำนวนร้อยละ 4.5

ไม่มีความคิดเห็น: