วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

รายชื่อมหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับ 1 ใน 3000 ของโลก505 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

577 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

721 สถาบันเทคโนโลยีเอเซีย (เอไอที)

861 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

894 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

896 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

909 มหาวิทยาลัยมหิดล

1009 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1195 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

1419 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

1460 สถาบันทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารฯ

1735 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1801 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

1811 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

2068 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2109 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2125 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2180 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2181 มหาวิทยาลัยบูรพา

2196 มหาวิยาลัยศิลปากร

2204 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2374 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2602 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2635 มหาวิทยาลัยรังสิต

2922 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ไม่มีความคิดเห็น: