วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

English Idioms » 'Come What May'

Come what may (IDM): no matter what might happen = ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม

Example:
I'll be home for the holidays, come what may.

ฉันจะพักผ่อนอยู่บ้านในช่วงวันหยุด ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม

Come what may, I'll still love you.

ฉันจะยังรักคุณเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม

ไม่มีความคิดเห็น: