วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2551

การเขียนคำทับศัพท์ภาษาฝรั่งเศส


หลักทั่วไป


สระ ให้ถอดตามการออกเสียงในพจนานุกรมภาษาฝรั่งเศส โดยเทียบเสียงสระภาษาไทยตามตารางเทียบเสียงสระภาษาฝรั่งเศส เช่น
Papa = ปาปา
พยัญชนะ ให้ถอดเป็นพยัญชนะไทยตามหลักเกณฑ์ในตารางเทียบเสียงพยัญชนะภาษาฝรั่งเศส เช่น
demi = เดอมี
sec = แซก
พยัญชนะที่ในภาษาฝรั่งเศสไม่ออกเสียง ไม่ต้องถอดเป็นพยัญชนะไทย เช่น
(le)[1] ticket = ตีเก
(le) prix = ปรี
chaud = โช
Sept = แซต
คำที่มีพยัญชนะท้ายคำตามด้วยสระ e ให้ทับศัพท์โดยละเสียง e แต่คงพยัญชนะหน้า e ไว้ และใส่เครื่องหมายทัณฑฆาต เช่น
(la) lampe = ลองป์
(le) reste = แรสต์
ถ้าพยัญชนะท้ายคำเป็นพยัญชนะควบกล้ำ ให้ใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตไว้บนพยัญชนะตัวสุดท้าย เช่น
Legendre = เลอช็องดร์
(la) chèvre = แชฟวร์
คำที่มีพยัญชนะซ้อน (double letter) ให้ถือเป็นหน่วยเสียงเดียวและถอดเป็นพยัญชนะไทยเพียงตัวเดียว เช่น
(la) ville = วีล
(l') allée = อาเล
(la) femme = ฟาม

ไม่มีความคิดเห็น: